V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích našich zákazníků/potenciálních zákazníků dle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). 

1. KDO SPRAVUJE A ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE? 

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Paynovatio a.s., IČ: 05927994, se sídlem Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka: B 22311 vedená u Městského soudu v Praze. 

2. PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Nejčastěji jde o tyto účely: 

 • pro plnění povinností poskytovatele vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem (zejména smlouva o poskytování platebních služeb) 
 • pro plnění povinností poskytovatele podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi. např. v oblasti plnění účetních nebo daňových, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů. Jsme také povinni zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, např. pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“)
 • pro výkon práv a oprávněných zájmů poskytovatele, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám 

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. 

3. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Zpracováváme osobní údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb, při podpisu některé z našich smluv a při plnění uzavřených smluv. Jedná se nejčastěji o: 

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjemní, titul, rodné číslo, datum narození, místo a stát narození, daňové rezidentství, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti (včetně vydavatele dokladu totožnosti), obchodní firma, místo podnikání, IČ podnikající fyzické osoby, bankovní spojení, kopie Vašich dokladů totožnosti (což nám umožňuje na základě Vašeho souhlasu §8 odst. 9 AML zákona), apod., 
 • Kontaktní údaje, kterými jsou zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, 
 • Informace o zdrojích Vašich příjmů a zamýšlené povaze smluvního vztahu, 
 • Údaje související s Vašimi transakcemi, a to především historie Vašich transakcí, včetně informací o Vašich příjemcích, 
 • Údaje o vyhodnocení Vašich potřeb a posouzení vhodnosti služby, které zjišťujeme prostřednictvím dotazníků.

4. CO JE PRÁVNÍM ZÁKLADEM ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Právo poskytovatele zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení. 

5. KDO BUDE NEBO MŮŽE BÝT PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Všichni naši partneři jsou vázání smluvní mlčenlivostí a nesmějí Vaše údaje používat k jiným účelům, než ke kterým jim je zpřístupňujeme. 

Dalšími subjekty, které mohou být příjemci Vašich osobních údajů jsou orgány veřejné moci, exekutoři, advokáti, daňoví poradci, účetní, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány; Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s jinými osobami, se kterými spolupracujeme, jako jsou externí poradci a překladatelé; s Vaším souhlasem pak mohou být příjemcem i jiné osoby; Vaše osobní údaje mohou být z důvodu splnění smluvních nebo zákonných povinností předány též příjemcům v zahraničí, a to pouze za podmínek stanovených v článku 44 a násl. nařízení, bude-li zajištěny dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů) 

Za určitých, zákonem definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, České národní bance, Finančnímu analytickému úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy. 

6. Z JAKÝCH ZDROJŮ JSOU NEBO BUDOU ZÍSKÁVÁNY ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JE PROVÁDĚNA JEJICH AKTUALIZACE?

 • osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vašich (obchodních) zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků a též z listin a komunikace předložené či doručené poskytovateli 
 • aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich (obchodních) zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků 

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu? 

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze z titulu: 

 • uzavření a plnění smlouvy, 
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů, 
 • splnění oprávněných zájmů (například zajištění bezpečnosti naší webové stránky), 
 • zasílání obchodního sdělení dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (platí pouze v případě, že jste našim zákazníkem nebo nám k tomuto dáte souhlas). 

7. JAK ZABEZPEČUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Vaše údaje uchováváme v bezpečí, i když je předáváme našim partnerům. Své partnery pečlivě vybíráme a ochranu osobních údajů zajišťujeme smluvně tak, abychom zajistili technické i organizační zabezpečení Vašich údajů a nemohlo tak dojít k neoprávněnému zneužití Vašich údajů. Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. 

8. CO JSOU SOUBORY COOKIE A JAKÉ DRUHY COOKIE POUŽÍVÁME?

 • Cookie je krátký textový soubor, který www server při návštěvě našich webových stránek odešle do prohlížeče, který jej uloží na počítači uživatele. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookie pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží nám k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 
 • Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookie povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookie naším webem. Cookie využíváme pouze pro účely využívání nástroje Google Analytics a pro případ bonusových programů, jejichž základem je identifikace uživatele pomocí cookie. 
 • Pokud nechcete tyto cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče. 

9. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení). 

10. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

 1. na informace
 2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  1. máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (za poskytnutí další kopie nebo dalšího potvrzení Vám bude účtován administrativní poplatek ve výši 20,- Kč (bez DPH) za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 200,- Kč (bez DPH) za každé další vystavené potvrzení)
 3. právo na přenositelnost údajů,
 4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 5. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
  1. máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou poskytovatelem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li poskytovatel údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracován
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 7. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
  1. máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 1. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 2. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování
  1. máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a poskytovatelem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době poskytovatelem zpracovávány)
 3. podat stížnost u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. (www.uoou.cz).

Máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup. 

11. JAK MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU? 

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

12. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na: 

- e-mail: info@paynovatio.eu

- písemně na adrese: Paynovatio a.s., Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha 1 

- tel. hot line: 723 273 373

 

Praha, 14.8.2021